2. Chci zbrojní průkaz

Skupiny zbrojního průkazu

 • Skupina A – pro sběratelské účely
  • Na skupinu A je ovšem možné zakoupit nejvíce 3 kusy střeliva téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.
 • Skupina B – pro sportovní účely
  • opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech.
 • Skupina C – pro lovecké účely
  • opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována pro lov.
 • Skupina D – pro výkon zaměstnání nebo povolání
  • je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít palnou zbraň (obecní policie, ochranky, převozy peněz apod.). Opravňuje k držení či nošení zbraně zaměstnavatele při výkonu zaměstnání, ovšem pouze skrytě (s výjimkou obecní policie a zaměstnanců ČNB). DržitelZP skupiny D je povinen absolvovat, každých pět let zdravotní prohlídku.
 • Skupina E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku
  • opravňuje ke skrytému nošení zbraně pro ochranu, opravňuje k nabývání střeliva pouze do zbraní, které je držitel ZP oprávněn držet (tj. jen pro ty, na které mu byl vydán průkaz zbraně). Pro vlastní potřebu smí střelivo také přebíjet.

 

Skupina Hlavní účel Věk Výhody Nevýhody
A Sběratelství 21+ • Možnost držet nestřelbyschopné zbraně • Oprávnění držet jen minimální množství střeliva
B Sport 18+
(15+)
• Oprávnění přebíjet náboje
C Lov 18+
(16+)
• Oprávnění lovit (při splnění dalších zákonných podmínek)
• Oprávnění přebíjet náboje
D Zaměstnání 21+
(18+)
• Nutná podmínka pro některá zaměstnání • Častější zdravotní prohlídky
E Osobní ochrana 21+ • Oprávnění nosit (nabitou) zbraň • Nákup střeliva jen do držených zbraní

 

Tip

Pokud byste rádi ušetřili, máme pro vás radu.

Při vystavování zbrojního průkazu se platí poplatek 700 Kč za každou zvolenou skupinu.

Proto bychom Vám rádi doporučili, abyste si zvolili skupinu A, B, E. Jestliže tušíte do budoucna, že byste rádi zkusili lovit, tak ještě skupinu C popřípadě skupinu D pokud se chystáte do zaměstnání, k jehož výkonu je potřeba střelná zbraň (pozor! Každých pět let se musíte, podrobit lékařské prohlídce)

Jestliže žádáte o více skupin, vždy se bere kombinace tak, aby žadatel vykonal tu nejnáročnější střelbu ze zvolených skupin

 

 • Proces žádosti (kam, co, kde za kolik, kdy – graf timeline) adresář
  • Přihláška
  • Zdravotní prohlídka -> psychologická prohlídka
  • Test způsobilosti (dát tam celý test)
  • Střelba (rady vč. Obrázků)

Podmínky pro získání zbrojního průkazu

 

 • Dosažený minimální věk
 • Odbornou způsobilost
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost
 • Spolehlivost

Věková hranice

Obecně platí, že o zbrojní průkaz skupiny:

 • A, D nebo E může zažádat osoba starší 21 let
 • B nebo C osoba starší 18 let.

Výjimky:

 • Žadatel je členem sportovní organizace zabývající se střelbou, může mu být ZP sk. B vydán po dosáhnutí 15 let,
 • Žadatel je žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti, může zístkat ZP sk. C od 16 let věku,
 • Žadatel je žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, může mu být vydán ZP sk. D je-li starší 18 let.
 • V prvních dvou bodech je podmínkou mít souhlas zákonného zástupce, sportovního sdružení či školy.
 • Držitel ZP mladší 18 let smí se zbraní a/nebo střelivem manipulovat jen pod dohledem (viz  19, odst. 6 zákona o zbraních).

Odborná způsobilost

 

Zkouška odborné způsobilosti se skládá z:

 1. teoretické
 2. praktické části

Teoretická část zkoušky k získání ZP

 • provádí se formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost:
 • zdravotnického minima
 • právní definice nutné obrany a krajní nouze
 • nauky o zbraních a střelivu
 • zákona o zbraních a souvisejících předpisů

Praktická část zkoušky k získání ZP

Skládá se:

 1. prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem
 2. střelby na pevný cíl

 Zdravotní způsobilost

 

 • Zdravotní způsobilost se musí prokazovat každých deset let při obnovování zbrojního průkazu
 • DržiteléZP  D pak každých pět let

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu

Skupiny A a B

Skupiny C, D, E a F

Bezúhonnost

 
Bezúhonnost fyzické osoby- Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem:

 

 1. a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,
 2. b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,
 3. c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,
 4. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
 5. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
 6. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo
 7. d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

 

 • Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.
 • Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, násilí proti orgánu veřejné moci, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.
 • Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen13a).

 

Spolehlivost

 • 23Spolehlivost fyzické osoby

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

 1. a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,
 2. b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo
 3. c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku
 1. na úseku zbraní a střeliva,
 2. na úseku používání výbušnin,
 3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 4. na úseku obrany České republiky,
 5. proti veřejnému pořádku,
 6. proti občanskému soužití,
 7. proti majetku, nebo
 8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin.

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c). Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

 

 

 

Příklad celého postupu

Co?        Kde?
1 Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti na příslušném útvaru Policie
2 (přípravný střelecký kurz – dobrovolné) na střelnici dle vašeho výběru
3 Zkouška odborné způsobilosti na střelnici, kterou vám určí Policie
4 Zdravotní prohlídka u vašeho praktického lékaře
(pro sk. D u zaměstnaneckého lékaře)
5 Žádost o vydání zbrojního průkazu na příslušném útvaru Policie
6 Převzetí hotového zbrojního průkazu na příslušném útvaru Policie

Zkouška odborné způsobilosti

 

 1. Většinou se konají jednou měsíčně nebo každý druhý měsíc.
 2. Přihlásíte se tak, že nasvém příslušném útvaru policie odevzdáte vyplněnou Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti (vybírá se při tom poplatek 100 Kč)
 3. Policie vám poté do jednoho měsíce oznámí datum a místo konání zkoušky, a to s minimálně desetidenním předstihem.
 4. U zkoušky budete muset kromě teoretického testu předvést také: bezpečnou manipulaci se zbraní, rozborku, sborku a střelbu
 5. Pokud nemáte se zbraněmi žádné nebo jen malé zkušenosti,důrazně vám doporučujeme absolvovat přípravný kurs, který nabízejí na většině komerčních střelnic
 6. Zkouška probíhá na střelnici a se zkušebním komisařem, které vám určí policie
 7. Před zkouškou komisař zkontroluje vaši totožnost a vybere poplatek za zkoušku (600 Kč pro komisaře + poplatek za střelnici, zápůjčku zbraní a střelivo – pohybuje se od stokorun až po dva tisíce, dle střelnice)
 8. Poté následuje teoretická část (písemný test), který bude ihned vyhodnocen a zkoušející vám sdělí váš výsledek
 9. Dále následuje praktická část, kde musíte prokázat znalost bezpečné manipulace se zbraní a střelbu.

 

 • Pokud uspějete i v praktické části, získáteDoklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, jehož platnost je jeden rok.

 

 

 

Teoretická část

 

 • Probíhá formou písemného testu, na který je vyhrazeno 40 minut
 • Test se skládá z 30 otázek vybraných z celkového počtu 485 otázek, které byste měli znát.
 • Ne všechny otázky jsou do testů zařazovány, ale nikde není oficiálně přesně specifikováno, ze kterých otázek probíhá výběr a je tedy lepší naučit se vše, není to tak těžké.

Hodnocení:

 

 • Ze 30 testových otázek je 22 otázek právnických (hodnocenýchpo 3 bodech),
 • 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu (po 2 bodech)
 • 3 otázky ze zdravotnického minima (po 1 bodu)
 • Celkem tak můžete získat max. 79 bodů

 

Skupina Minimální počet bodů
A 67
B 71
C 71
D 74
E 74

Praktická část

 

Pokud uspějete v teoretickém testu, čeká vás praktická část zkoušky. Podle zákona musíte v praktické části předvést komisaři následující:

 

 

 • prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
 • částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
 • postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby,
 • střelbu na pevný cíl
 • Při manipulaci se zbraní dávejte pozor hlavně na to, abyste stále mířilibezpečným směrem (pokud ho komisař neurčil a vy si nejste jistí, raději se zeptejte) a neměli prst na spoušti. Jednou z fint komisařů je zavolat na zkoušeného, který se otočí i se zbraní a přestane tak mířit bezpečným směrem či dokonce zamíří přímo na komisaře nebo jinou osobu – následuje hodnocení „neprospěl
 • Jakmile uchopíte zbraň do ruky, měli byste jako první věc vyndat zásobník, stáhnoutzávěr (nebo zlomit brokovnici) a přesvědčit se, že zbraň není nabitá, zejména před rozborkou. Někdy si vás komisař ověří tak, že schová do zbraně školní náboj a požádá vás o rozborku – pokus o rozebrání zbraně snábojem v zásobníku nebo komoře je závažným porušením bezpečnosti.
 • zkušebního komisaře (začít pálit dříve než určí komisař by se vám mohlo vymstít negativním hodnocením zkoušky). Pokud by se na zbrani během střelbyobjevila závada, je lepší oznámit závadu komisaři, než pokoušet se o opravu sám/sama. Stačí zvednout slabou ruku a za neustálého míření zbraní směrem k terčům a s prstem mimo spoušť zvolat „Závada!“ a vyčkat dalších pokynů.

 

Druhy zbraní a minimální požadavky na přesnost střelby

 • žádáte o více skupin, se vždy bere kombinace tak, aby žadatel vykonal tu nejnáročnějí střelbu ze zvolených skupin:

 

 

 

Skupina

 

Krátká kulová zbraň

 

Dlouhá kulová zbraň

 

Dlouhá broková zbraň

 

 

A

 

min. 2 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 5 minut

 

 

nebo

min. 2 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
 

 

B

min. 4 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 5 minut
 

 

 

nebo

 

min. 4 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut

 

 

C

 

min. 4 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut

 

 

a

 

min. 3 zásahy* ze 2
na 25 metrů,
během 3 minut

 

 

D

 

min. 4 zásahy* z 5
na 15 metrů,
během 2 minut

 

 

E

 

min. 4 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 3 minut

 

* Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů

 

 

 

 

 

 

V případě neúspěchu

 

Pokud v teoretické části zkoušky neuspějete, můžete se znovu přihlásit ke zkoušce až po uplynutí tří měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. V tomto případě máte právo požádat o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud uspějete v teoretické části, ale neuspějete v praktické části, můžete praktickou část jednou opakovat, a to nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne neúspěšné zkoušky.

 

 

Zdravotní prohlídka

 

Váš zdravotní stav zkontroluje váš praktický lékař, u kterého jste registrováni, či u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D lékař poskytující zaměstnavateli závodní preventivní péči. Lékaři mnohdy nemají potřebný formulář, proto si raději předem sami vytiskněte formulář Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu nebo si ho vezměte na vašem oddělení policie (třeba při přihlašování se ke zkoušce).

Může se stát, že vás lékař pošle na psychologické vyšetření (není to povinné, ale lékař na to má ze zákona právo). Cena takového vyšetření může být poměrně vysoká a pohybuje se v řádu tisíců korun. Cena vyšetření samotným lékařem by obvykle nepřevyšuje 500 Kč.

Pokud žádáte jen o sk. B, lékař po vás může vyžadovat vyjádření tělovýchovného lékaře (podle § 3 vyhlášky č. 493/2002 Sb.). Není to však obvyklé a týká se to zejména mladých žadatelů o ZP pro sportovní střelbu.

Posudek o zdravotní způsobilosti je platný jen tři měsíce (oproti 1 roku u odborné způsobilosti), proto doporučujeme nejdříve vykonat zkoušku odborné způsobilosti, aby vám v případě neúspěchu nepropadla zdravotní způsobilost.

 

Pozor, držitelé ZP skupiny D se musí podrobit zdravotní prohlídce dvakrát častěji, tj. každých pět let.

Žádost o zbrojní průkaz

 

 

Máte doklad o osvědčení odborné způsobilosti? Máte doklad o zdravotní způsobilosti? Můžeme vyrazit pro zbrojní průkaz!

Vyplňte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu, přiložte k němu osvědčení o odborné i zdravotní způsobilosti a jednu pasovou fotografii. Výpis z trestního rejsříku není třeba, policie si opis obstará sama. To vše odneste napříslušný útvar policie, kde vám vyhotoví zbrojní průkaz.

 

Dvě výjimky

Kromě výše zmíněného exisují ještě dvě povinnosti, které se ale na většinu žadatelů nevztahují:

 • žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali vícenež 6 měsíců mimo území ČR, musí navíc k žádosti přiložit přeložený doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržovali,
 • žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří mají místo pobytu ještě v jiném členském státě („členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace„)), musí též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný.

Oba výše zmíněné dokumenty musí být úředně přeloženy do češtiny a nesmí být starší 6 měsíců. Viz § 17 ZoZ, odst. 3, 4 a 5).

 

 

 

Ceny a poplatky

Úkon Poplatek (Kč) Poznámka
Vykonání zkoušky odborné způsobilosti – odměna komisaři 600 Odměna je daná zákonem
Vykonání zkoušky odborné způsobilosti – cena za střelnici 500–1500 Ceny se liší dle střelnice, kde se zkouška koná
Lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost 300–1000 Cena se liší dle lékaře
Psychologické vyšetření ±2000 Pouze v případě, že si ho váš lékař vyžádá
Přípravný střelecký kurs 500–2000 Liší se dle rozsahu výuky a střelnice

 

 

 

 

 

 

Úkon

 

Poplatek (Kč)

 

Poznámka

Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro ZP  

100

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu  

700

Poplatek je za každou skupinu
Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu  

700

Poplatek je za každou další skupinu
Přijetí žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti  

400

Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně  

300

Může být sníženo na 100 Kč, jde-li o zbraň členů sportovních klubů nebo mysliveckých sdružení
Přijetí žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A  

1000

Přijetí žádosti o vydání povolení na  zbraně kategorie B

 

 

200

Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně  

300

Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu  

700

Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu  

700

Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu  

100

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva  

 

800